شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

2-تحفه

+ مـــي دانـــم هــمـــيــن روزهـــا مـــن و ايــــــن جـــاده خــتـــم بـه خــيــر مــي شــويـــم! +آقـــــــــا ... اشک در بساطــــــم نيســت ... عـــَرق شَـــــرم قَبـــــول ميکُنـي؟؟؟!!!
درب کنسرو بازکن برقی
2-تحفه
رتبه 0
0 برگزیده
87 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top